<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
    Εκπαιδευτικοί > ¶δειες-Αργίες


Χορηγείται ειδική άδεια έως 3 εργάσιμες ημέρες στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μεταβούν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σύμφωνα και με την σχετική εγκύκλιο της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.: Φ.815.2/331/96049/Z1/05-09-07/Εκλογικές ¶δειες Acrobat Reader

Οι διακοπές και οι αργίες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζονται με την απόφαση της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.: Φ.815.2/84/21893/Z1/22-02-07/Ωράριο, διακοπές και αργίες αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό Acrobat Reader

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό μπορούν να κάνουν άιτηση για άδεια σύμφωνα με τα παρακάτω:

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας (Ν.2621/1998) Acrobat Reader
Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχείς μέρες.
Για άδειες που υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες το έτος ή τις τρεις συνεχείς μέρες η άδεια χορηγείται από τις υγειονομικές επιτροπές των διευθύνσεων, που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από νοσοκομεία της χώρας απόσπασης.
Σημείωση: Σύμφωνα με το νέο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3528/2007, άρθρο 55, παρ. 3)Acrobat Reader σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πρίν ή μετά από αργία ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.
Με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ 74275/Δ2/10-7-2007Acrobat Reader επίσημες αργίες ορίζονται η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.

Χορήγηση κανονικής άδειας (Ν.3528/2007) Acrobat Reader
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν διακοπές εργασίας μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ' έτος.

Χορήγηση ειδικης άδειας (Ν.2413/1996) Acrobat Reader
Στους αποσπώμενους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους χορηγείται ειδική άδεια μέχρι επτά (7) ημέρες κάθε έτος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβασή τους στην Ελλάδα.

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.