<αρχική σελίδα>       
<επικοινωνία>       
<συνδέσεις>  
 
 
    Μαθητές-Σπουδαστές > Ελληνομάθεια


Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ, μετά από κρίση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τα επίπεδα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι έξι. Όπως είναι ευνόητο, αντιστοιχούν σε επικοινωνιακές καταστάσεις και απαιτήσεις της ελληνικής γλώσσας, που προοδευτικά γίνονται πολυπλοκότερες. Κάθε επίπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Επίπεδο Α1 - Στοιχειώδης Γνώση

  • Επίπεδο Α1 - Για παιδιά 8-12 ετών
    Τα ενδιαφέροντα και οι γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων αυτής της ηλικίας καταδεικνύουν θεματολογία σχετική με το ίδιο το παιδί, το σπίτι και την οικογένειά του, το σχολείο, τους φίλους και συμμαθητές και άλλα οικεία πρόσωπα, τη γειτονιά, τους χώρους και τους τρόπους ψυχαγωγίας του.
  • Επίπεδο Α1 - Για εφήβους και ενηλίκους
    Ο ενήλικας υποψήφιος για το επίπεδο Α1 αναμένεται να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Πρέπει να είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήνει άλλους και να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Πρέπει να μπορεί να συνδιαλλέγεται με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Επίπεδο Α2 - Βασική Γνώση
Ο υποψήφιος του επιπέδου Α2 χαρακτηρίζεται ως βασικός χρήστης της γλώσσας. Πρέπει να αποκτήσει μια βασική ικανότητα να χρησιμοποιεί την ελληνική σε ορισμένες και συγκεκριμένες καταστάσεις σε ένα ευρύ μεν φάσμα γλωσσικών λειτουργιών, αλλά με πολύ απλό τρόπο.

Επίπεδο Β1 - Μέτρια Γνώση
Ο υποψήφιος των επίπεδων ελληνομάθειας Α1 και Α2 χαρακτηρίζεται ως βασικός χρήστης της γλώσσας. Το επίπεδο Β1 είναι το πρώτο της σειράς των έξι επιπέδων γλωσσομάθειας, που χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και μπορεί να θεωρηθεί κομβικό σημείο. Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις. Η αυτονομία του όμως αυτή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την καλή διάθεση του συνομιλητή του.

Επίπεδο Β2 - Καλή Γνώση
Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητος χρήστης, με μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας συγκριτικά με τον υποψήφιο του επιπέδου Β1. Έχει βελτιώσει τις ήδη ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα επίπεδα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας. Προχωράει λίγο περισσότερο από το να είναι γλωσσικά αυτοδύναμος, έχει επίγνωση των λαθών του, διορθώνει τυχόν παραδρομές και αναπτύσσει ικανότητα συνεχούς λόγου.

Επίπεδο Γ1 - Πολύ Καλή Γνώση
Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ικανός χρήστης. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα επίπεδα του δίνουν τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική λειτουργική ικανότητα (Effective Operational Proficiency). Έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ γλωσσικό φάσμα, που του επιτρέπει να επικοινωνεί άνετα και αυθόρμητα. Γενικά, τον χαρακτηρίζει ευχέρεια στη χρήση συνεχούς λόγου.

Επίπεδο Γ2 - Άριστη Γνώση
Το επίπεδο Γ2 αντιστοιχεί στην ολοκληρωμένη και τέλεια γνώση (Trim: "Comprehensive Mastery", Wilkins: "Comprehensive Operational Proficiency" «ολοκληρωμένη διαχειριστική ικανότητα»), αποτελεί τον ανώτατο εξεταστικό στόχο της πιστοποίησης ελληνομάθειας και είναι αντίστοιχο του C2 της εξάβαθμης κλίμακας επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας
Για το έτος 2013 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι η 14η, η 15η και η 16η Μαΐου 2013. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

Επίπεδα Ημερομηνίες
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Στοιχειώδης Γνώση Tρίτη 14 Μαΐου (πρωί)
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) Στοιχειώδης Γνώση Τρίτη 14 Μαΐου (πρωί)
Α2 Βασική Γνώση Τρίτη14 Μαΐου (μεσημέρι)
Β1 Μέτρια Γνώση Τρίτη 14 Μαΐου (απόγευμα)
Β2 Καλή Γνώση Τετάρτη 15 Μαΐου (πρωί)
Γ1 Πολύ Καλή Γνώση Τετάρτη 15 Μαΐου (απόγευμα)
Γ2 Άριστη Γνώση Πέμπτη 16 Μαΐου (πρωί)

Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές.

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου ως  22 Μαρτίου 2013

Τα εξεταστικά κέντρα Acrobat Reader της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Καΐρου.

   
Copyright 2006 - Γραφείο Σ.Ε.Κ.